รายละเอียดการซ่อม นางสาวจิราภรณ์  นุชงิ้วงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

6

613

หลอดไฟเสีย 1 ดวง

ไฟฟ้า

ดำเนินการซ่อมแล้ว

งานอาคารสถานที่