แจ้งซ่อม กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ

กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกนามสกุล

รุบะการแจ้งซ่อมในนามกลุ่มสาระหรือฝ่ายงาน กรุณาเลือกกลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน

เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน ลำโพง ระบุงานโสต เกี่ยวกับประปา ไฟฟ้า อาคาร ระบุงานอาคารสถานที่ กรุณาเลือกฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

รุบะอาคารที่แจ้งซ่อม กรุณาเลือกอาคาร

ระบุหมายเลขห้อง หากไม่มีให้ระบุชื่อห้อง กรุณากรอกห้อง

กรุณากรอกอาการ/รายละเอียด

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์กรุณากรอกเบอร์มือถือให้ถูกต้อง

กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านเห็น

ป้อนตัวอักษร หากตัวอักษรไม่ชัดให้กดปุ่ม refresh สีฟ้า กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านเห็น