รายละเอียดการซ่อม นายธวัชชัย  นาคช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4

436

จอโปรเจคเตอร์หลุดจากเพดาน

วิรัตน์ เกาะกลาง