รายละเอียดการซ่อม นางสาวจิรวรรณ  สมันกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

9

931

ไฟดวงกลางด้านหน้ากระพริบคะ

งานอาคารสถานที่