รายวิชา การเขียนโปรแกรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                              ภาคเรียนที่  1

รหัสวิชา  ว30293                                                                           เวลา  40  ชั่วโมง

คุณครูผู้สอน นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ                                   โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  หลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม  องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม ลักษณะของตัวแปร ตัวดำเนินการนิพจน์ วิธีการและคำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม

เขียนโปรแกรมแสดงผลทางหน้าจอ  การดำเนินการทางคณิตศาสตร์  การตรวจสอบเงื่อนไข  การทำงานซ้ำ ปฏิบัติการสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชั่นและการประยุกต์ใช้งาน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถในการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ปัญหา เขียนผังงานและซูโดโค้ดได้
  2. อธิบายชนิดของข้อมูล เขียนโปรแกรมใช้คําสั่งรับแสดงผลและตัวดําเนินการได้
  3. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทํางานแบบมีทางเลือก แบบวนซ้ำได้
   
© ALLROUNDER