เขียนโปรแกรมหาผลรวมจำนวน 1 ถึง n   ด้วย  while


เขียนโปรแกรมหาแฟกทอเรียลของจำนวน n   ด้วย  for

   
© ALLROUNDER