จงเขียนโปรแกรมหาผลรวมจำนวน i ถึง n   ด้วย  while

Start

Set i=0,n=0,sum=0

Input i

Input  n

While (i<=n)

Compute sum=sum+i

Increase i

Endwhile

stop


เขียนโปรแกรมหาแฟกทอเรียลของจำนวน n   ด้วย  for

Start

Set i=1,n=0,fac=1

Input  n

for i  to n   do

Compute fac=fac*i

Endfor

Print fac

stop

   
© ALLROUNDER