จงเขียนโปรแกรมแสดงผลการเรียน

Start

Set score=0,grade=0

Input score

If  score<=49  then

Grade=0

Else if  score<=59  then

Grade=1

Else if  score<=69  then

Grade=2

Else if  score<=79  then

Grade=3

Else if  score<=100  then

Grade=4

Endif

Print grade

  Stop

   
© ALLROUNDER