ตัวอย่าง  ผลรวมของจำนวน 2 จำนวน

start

set n1=0,n2=0,sum=0

input n1

input n2

compute sum=n1+n2

print sum

stop


ตัวอย่าง  จงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

start

set width=0,height=0,area=0

input width

input height

compute area=width*height

print area

stop


จงหาพื้นที่วงกลม

start

set radius=0,area=0,pi=3.14

input radius

compute area=pi*radius*radius

print area

stop


จงหาปริมาตรทรงกระบอก

start

set radius=0,height=0,

volume=0,pi=3.14

input radius

input height

compute

volume =pi*radius*radius*height

stop

   
© ALLROUNDER