งานรอซ่อม
รหัสการแจ้ง อาคาร ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ สถานะ
152 1 122 2020-08-17 16:03:37 นายอรรถพล ศิริมนูญ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
149 5 532 2020-08-07 13:51:40 นายไพโรจน์​ ตั้นสุย งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
147 4 423 2020-08-06 13:19:12 นางสาวจิรวรรณ สมันกิจ วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รออะไหล่
146 4 423 2020-08-06 10:15:03 นางสาวทวิษญาณ์ ชมภูพวง วิรัตน์ เกาะกลาง งานคอมพิวเตอร์ รออะไหล่
145 9 924 Resource center 2020-08-05 11:24:46 นายวิรัตน์ เกาะกลาง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
144 2 212 2020-08-05 09:41:34 นางสาวธนญภรณ์ ทองทิพย์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
143 2 227 2020-08-04 09:04:36 นางสาวธิดารัตน์ พรุเตย วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รออะไหล่
142 9 945 2020-08-03 14:54:49 นายไพโรจน์​ ตั้นสุย วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รออะไหล่
139 5 544 2020-07-30 15:11:20 นายไพโรจน์​ ตั้นสุย พรภวิษย์ แก้วสุข งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
138 1 ห้องน้ำข้างห้องแนะแนว 2020-07-30 14:18:21 นางสาววริยา วรรณโกวัฒน์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รออะไหล่
137 5 541 2020-07-30 14:10:08 นายไพโรจน์​ ตั้นสุย พรภวิษย์ แก้วสุข งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
136 5 536 2020-07-30 12:09:16 นายไพโรจน์​ ตั้นสุย พรภวิษย์ แก้วสุข งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
135 6 ห้องเก็บผ้า 2020-07-30 09:00:12 นางอรัญญา เปาะทอง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
131 9 932 2020-07-23 10:07:39 นางสาวจิรวรรณ สมันกิจ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รออะไหล่
102 7 711 2020-05-20 11:48:29 นายสนชัย ช่างทอง วิรัตน์ เกาะกลาง งานคอมพิวเตอร์ รออะไหล่
101 7 711 2020-05-20 11:46:23 นายสนชัย ช่างทอง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รออะไหล่
76 9 934 2020-02-12 09:06:40 นางสุภัตรา สงสังข์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รออะไหล่
41 5 บอร์ด บริเวณบันไดทางขึ้นฝั่งห้อง TOT 2019-12-23 15:20:51 นางสาวรอฮาหนี เบ็ญตาเล็บ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รออะไหล่
32 9 935 2019-12-02 15:35:00 นางสาวชัชรัตน์ แสงแก้ว วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รออะไหล่
15 5 541,545,546 2019-11-06 11:13:00 นายอภิชาต ล่องเลย สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>