งานรอซ่อม
รหัสการแจ้ง อาคาร ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ สถานะ
187 4 412 2020-10-01 13:43:33 นางสาวชารีญา ชูเมือง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
186 4 436 2020-10-01 11:13:31 นางสาวรัชดาพร ไพศาลสถาน วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
184 4 414 2020-10-01 11:10:31 นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
182 4 436 2020-09-28 10:25:29 นายธวัชชัย นาคช่วย วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
181 9 942 2020-09-28 08:09:02 นางสาวสารภี กิตติธรกุล วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รออะไหล่
175 4 422 2020-09-21 12:00:17 นายกฤตอังกูร อนุวัฒน์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
174 4 416 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 2020-09-21 11:27:01 นายวีรวิชญ์ อนันต์ธนสิน งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
173 4 416 2020-09-21 09:25:42 นายธวัชชัย นาคช่วย งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
169 1 132 2020-08-28 11:10:41 นางกมลทิพย์ พาสาลี งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
168 1 134 2020-08-28 10:43:01 นายสุภาภรณ์ ศรีจันทร์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
166 5 ห้องสถานีวิทยุ 2020-08-26 12:12:09 นายธารณ์ หมุกแก้ว งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
165 4 ธนาคารโรงเรียน 2020-08-25 12:19:25 นางสุรีรัตน์​ หลานสัน งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
163 2 215 2020-08-23 09:20:59 นางราณี สะอา งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
162 9 931 2020-08-21 17:09:14 นางสาวจิรวรรณ สมันกิจ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
161 1 111 2020-08-21 09:56:39 นางสาววริยา วรรณโกวัฒน์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
160 1 111 2020-08-21 09:56:37 นางสาววริยา วรรณโกวัฒน์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
159 9 931 2020-08-20 12:17:07 นางสาวจิรวรรณ สมันกิจ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
157 1 124 2020-08-20 11:10:27 นางสาวทวิษญาณ์ ชมภูพวง พรภวิษย์ แก้วสุข งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
155 2 225 2020-08-19 08:02:19 นายอรรถพล ศิริมนูญ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
154 9 944 2020-08-17 20:44:00 นางสาวเจ๊ะฟาตีฮะห์ เจ๊ะเล๊าะ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>