รายละเอียดการซ่อม นางสาวธนญภรณ์  ทองทิพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2

ห้องน้ำครูด้านล่าง

ไฟเปิดไม่ติด

งานอาคารสถานที่