รายละเอียดการซ่อม นางสาวจิราภรณ์  นุชงิ้วงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

6

624

หลอดไฟเสีย 4 หลอด

งานอาคารสถานที่