รายละเอียดการซ่อม นายวีรวิชญ์  อนันต์ธนสิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

9

934

อ่างน้ำ ด้านหน้าห้องรั่ว

งานอาคารสถานที่