รายละเอียดการซ่อม นางสาวชัชรัตน์  แสงแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

9

935

ท่อระบายน้ำของซิงค์ที่1 นับจากหน้าห้องตัน รวมถึงก๊อกน้ำปิดไม่สนิท

งานอาคารสถานที่