รายละเอียดการซ่อม นางสาวจิรวรรณ  สมันกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

9

932

เพิ่มตะปูหรือน็อตสำหรับแขวนสื่อการสอน เช่น สื่อการสอนวิชาสังคม แผนที่โลก หรือประเทศ บริเวณหน้ากระดาน

งานอาคารสถานที่