รายละเอียดการซ่อม นางสาวชารีญา  ชูเมือง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4

412

น้ำแอร์รั่ว หลังตากที่เปิดใช้งานประมาณ 3 ชม.

งานอาคารสถานที่