รายละเอียดการซ่อม นางสาวรัชดาพร  ไพศาลสถาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4

436

จอรับภาพจากโปรเจกเตอร์หลุดขอมาติดตั้งให้ใหม่นะคะ

วิรัตน์ เกาะกลาง