รายละเอียดการซ่อม นางสาวสารภี  กิตติธรกุล

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2

9

942

เครื่องโปรเจคเตอร์ สีเพี้ยน บางครั้งมืด บางครั้งสว่าง ทำให้งานไม่ชัดเจน

โปรเจคเตอร์

สีเพี้ยนเพราะสายขาดในเกิดจากการถอดเข้าถอดออก

- สาย VGA 15-20 m

วิรัตน์ เกาะกลาง