รายละเอียดการซ่อม นายไพโรจน์​  ตั้นสุย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3

311

วินโดว์เสีย

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ

- ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ใหม่ พร้อมทั้ง backup ข้อมูลทั้งหมด

พรภวิษย์ แก้วสุข