รายละเอียดการซ่อม นายวีรวิชญ์   อนันต์ธนสิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาคารประสานใจ

นอนเวรครูชาย

หลอดไฟเสีย

ไฟฟ้า

ดำเนินการซ่อมแล้ว

งานอาคารสถานที่