รายละเอียดการซ่อม นายวีรวิชญ์  อนันต์ธนสิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4

416 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์

หลอดไฟเสีย

งานอาคารสถานที่