รายละเอียดการซ่อม นางศุภณิต  ธารธารารักษ์

งานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

อาคารประสานใจ

ห้องทูบีนัมเบอร์วัน

อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้

อินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อสายUTP

วิรัตน์ เกาะกลาง