รายละเอียดการซ่อม นายธารณ์   หมุกแก้ว

งานประชาสัมพันธ์

5

ห้องสถานีวิทยุ

เครื่องปรับอากาศมีเสียงดังออกมามาก

งานอาคารสถานที่