รายละเอียดการซ่อม นางราณี   สะอา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2

215

เครื่องปรับอากาศเสีย (ไม่มีความเย็น)

งานอาคารสถานที่