รายละเอียดการซ่อม นางสาวจิรวรรณ  สมันกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

9

931

ปลั๊กไฟด้านล่าง ข้างโต๊ะครูฝาครอบแตก และเพิ่มหลอดไฟกระดานให้ด้วยคะ

งานอาคารสถานที่