รายละเอียดการซ่อม นางสาวทวิษญาณ์  ชมภูพวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1

124

สายโปรเจคเตอร์ (หัว USB) ส่งสัญญาณภาพไม่สเถียร ติดๆดับๆ

พรภวิษย์ แก้วสุข