รายละเอียดการซ่อม นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6

ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย

เปิดคอมฯไม่ออกจอภาพ

ฮาร์ดดิสก์

-เมนบอร์ดมีปัญหา

วิรัตน์ เกาะกลาง