งานรอซ่อม
รหัสการแจ้ง อาคาร ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ สถานะ
121 4 423 2020-07-13 10:01:23 นางสาวทวิษญาณ์ ชมภูพวง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
117 4 ห้องน้ำครูชาย 2020-07-01 08:33:55 นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
116 2 218 2020-06-19 13:32:51 นางสุภัตรา สงสังข์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
114 อาคารประสานใจ ห้องนอนเวรกลางคืน 2020-06-15 20:26:39 นายธีรยุทธ ทองโอ่ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
111 4 ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ใต้บันได 2020-06-11 13:18:50 นายวีรวิชญ์ อนันต์ธนสิน งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
110 7 711 2020-06-11 13:02:48 นายสนชัย ช่างทอง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
108 4 416 2020-06-11 10:27:15 นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
107 3 พยาบาล 2020-06-10 09:37:11 นางสาวมะลิวรรณ พรหมชาติ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
105 4 416 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 2020-06-01 12:55:59 นายวีรวิชญ์ อนันต์ธนสิน งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
104 อาคารโรงยิม ห้องเทควันโดโรงยิมส์ 2020-05-29 10:05:36 นายพัน. สอาดเอี่ยม พรภวิษย์ แก้วสุข งานโสตทัศนูปกรณ์ รออะไหล่
103 6 ห้องพักครูการงานอาชีพ 2020-05-20 13:08:26 นางสาวจิราภรณ์ นุชงิ้วงาม งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
102 7 711 2020-05-20 11:48:29 นายสนชัย ช่างทอง วิรัตน์ เกาะกลาง งานคอมพิวเตอร์ รออะไหล่
101 7 711 2020-05-20 11:46:23 นายสนชัย ช่างทอง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
100 2 218 2020-05-13 10:53:58 นางสุดารัตน์ อินทร์พรหม งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
99 1 134 2020-05-01 15:23:32 นางกมลทิพย์ พาสาลี งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
98 5 ห้อง TOT 2020-04-24 10:48:09 นายพรภวิษย์ แก้วสุข งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
90 5 ห้องพักครูทีโอที 2020-03-09 08:39:01 นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
89 1 131 2020-03-03 15:40:35 นางสาวธิดารัตน์ พรุเตย งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
88 อาคารอำนวยการ ห้องน้ำครูผู้หญิง 2020-03-03 10:16:03 นางสุภัตรา สงสังข์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
87 2 211 2020-03-02 08:46:45 นางสาววริยา วรรณโกวัฒน์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>