งานรอซ่อม
รหัสการแจ้ง อาคาร ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ สถานะ
66 6 ห้องพักครูการงานฯ 2020-01-24 13:08:51 นางสาวจิราภรณ์ นุชงิ้วงาม งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
65 1 133 2020-01-23 22:10:15 นางกมลทิพย์ พาสาลี งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
64 1 134 2020-01-23 22:08:20 นางกมลทิพย์ พาสาลี งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
61 4 415 2020-01-21 15:45:03 นายวันฉัตร อัครสุวรรณกุล งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
60 4 431 2020-01-21 15:39:46 นางสาวจิรวรรณ สมันกิจ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
58 7 000 2020-01-20 08:42:37 นายสนชัย ช่างทอง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รออะไหล่
57 7 711 2020-01-20 08:40:07 นายสนชัย ช่างทอง วิรัตน์ เกาะกลาง งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
54 2 227 2020-01-12 08:48:15 นางสาวธิดารัตน์ พรุเตย วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
47 อาคารอำนวยการ ห้องแผนงบประมาณ 2020-01-06 10:25:36 นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รออะไหล่
41 5 บอร์ด บริเวณบันไดทางขึ้นฝั่งห้อง TOT 2019-12-23 15:20:51 นางสาวรอฮาหนี เบ็ญตาเล็บ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
32 9 935 2019-12-02 15:35:00 นางสาวชัชรัตน์ แสงแก้ว วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รออะไหล่
29 3 321 2019-12-01 15:35:46 นายไพโรจน์ ตั้นสุย สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
19 5 533 2019-11-20 16:53:48 นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์ สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
18 5 538 539 2019-11-18 10:22:00 นางกานต์ชนกชนน์ วูดดิสัน สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
15 5 541,545,546 2019-11-06 11:13:00 นายอภิชาต ล่องเลย สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
12 1 112 2019-10-31 15:48:06 นางสาวหทัยพันธ์ อินทร์จันทร์ สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
10 1 135 2019-10-29 10:24:26 นางสาวชลธิชา แก้วรักษ์ สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
9 1 126 2019-10-28 15:21:44 นางพรพรรษ์ สิริภูวดล สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
8 3 324 2019-10-28 08:56:50 นางสาวกนกรัตน์ ลูกเล็ก สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
5 2 อาคาร English Programs 2019-10-23 07:33:55 นายสุทธิชัย จันทผ่อง สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>