งานรอซ่อม
รหัสการแจ้ง อาคาร ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ สถานะ
33 อาคารอำนวยการ สารสนเทศ 2019-12-04 09:15:14 นางสาวหัทยา จันทรมุณี งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
32 9 935 2019-12-02 15:35:00 นางสาวชัชรัตน์ แสงแก้ว วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
31 9 933 2019-12-02 14:24:00 นายวีรวิชญ์ อนันต์ธนสิน งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
30 9 936 2019-12-02 12:07:06 นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
29 3 321 2019-12-01 15:35:46 นายไพโรจน์ ตั้นสุย สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
28 อาคารอำนวยการ สารสนเทศ 2019-11-29 10:06:49 นางสาวหัทยา จันทรมุณี วิรัตน์ เกาะกลาง งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
27 2 215 2019-11-29 09:01:33 นางสาวทวิษญาณ์ ชมภูพวง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
26 9 931 2019-11-27 12:42:18 นางสาวทวิษญาณ์ ชมภูพวง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
25 5 ทีโอที 2019-11-22 12:41:56 นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
24 1 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 2019-11-22 10:18:09 นางจันทกานต์ นาคสุข งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
23 1 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 2019-11-22 10:13:40 นางจันทกานต์ นาคสุข งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
22 2 111 2019-11-22 09:02:03 นางสาววริยา วรรณโกวัฒน์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
21 6 611(ดนตรีไทย) 2019-11-20 19:18:37 นายสุรศักดิ์ บุญชูประภา วิรัตน์ เกาะกลาง งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
20 6 611 2019-11-20 19:13:30 นายสุรศักดิ์ บุญชูประภา งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รออะไหล่
19 5 533 2019-11-20 16:53:48 นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์ สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
18 5 538 539 2019-11-18 10:22:00 นางกานต์ชนกชนน์ วูดดิสัน สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
15 5 541,545,546 2019-11-06 11:13:00 นายอภิชาต ล่องเลย สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
12 1 112 2019-10-31 15:48:06 นางสาวหทัยพันธ์ อินทร์จันทร์ สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
10 1 135 2019-10-29 10:24:26 นางสาวชลธิชา แก้วรักษ์ สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
9 1 126 2019-10-28 15:21:44 นางพรพรรษ์ สิริภูวดล สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>