งานรอซ่อม
รหัสการแจ้ง อาคาร ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ สถานะ
97 1 126 2020-03-25 12:37:24 นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ พรภวิษย์ แก้วสุข งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
96 2 สำนักงานโครงการ EP 2020-03-20 15:17:28 นางสาวธนญภรณ์ ทองทิพย์ พรภวิษย์ แก้วสุข งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
91 1 112 2020-03-09 08:47:51 นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ วิรัตน์ เกาะกลาง งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
90 5 ห้องพักครูทีโอที 2020-03-09 08:39:01 นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
89 1 131 2020-03-03 15:40:35 นางสาวธิดารัตน์ พรุเตย งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
88 อาคารอำนวยการ ห้องน้ำครูผู้หญิง 2020-03-03 10:16:03 นางสุภัตรา สงสังข์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
87 2 211 2020-03-02 08:46:45 นางสาววริยา วรรณโกวัฒน์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
86 5 ทีโอที 2020-02-26 13:21:01 นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
85 5 539 2020-02-25 14:57:59 นางสาวจิราภรณ์ นุชงิ้วงาม งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
84 2 213 2020-02-24 08:38:14 นางสาวธนญภรณ์ ทองทิพย์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
83 2 ห้องบริหารงานบุคคล 2020-02-21 11:07:12 นางราณี สะอา งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
82 2 ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-02-21 09:41:20 นางราณี สะอา วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
81 4 433 2020-02-21 09:38:40 นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
80 อาคารอำนวยการ ห้องงบประมาณ 2020-02-20 15:54:20 นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
79 อาคารอำนวยการ สารสนเทศ 2020-02-20 13:54:33 นางสาวหัทยา จันทรมุณี งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
78 4 434 2020-02-14 14:06:23 นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
76 9 934 2020-02-12 09:06:40 นางสุภัตรา สงสังข์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
75 4 416 2020-02-11 11:33:36 นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
74 7 711 2020-02-05 14:15:57 นายสนชัย ช่างทอง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
73 5 พักครูทีโอที 2020-02-04 13:36:08 นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>