งานรอซ่อม
รหัสการแจ้ง อาคาร ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ สถานะ
307 อาคาร 5 541,546 2021-04-09 10:37:43 นายซาอุดี สาเมาะ พรภวิษย์ แก้วสุข งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
306 อาคาร 1 135 2021-03-29 10:41:43 นางจิราภรณ์ ณ นคร งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
305 อาคาร 1 ประชาสัมพันธ์ 2021-03-29 10:35:25 นางจิราภรณ์ ณ นคร พรภวิษย์ แก้วสุข งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
304 อาคาร 2 เกียรติยศ 2021-03-26 12:52:26 นางศรีสุดา พลายแก้ว งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
303 อาคาร 5 549, 547 2021-03-25 11:30:46 นายอภิชาต ล่องลอย งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
302 อาคาร 4 416 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 2021-03-23 08:22:23 นางสาวชัชรัตน์ แสงแก้ว งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
301 อาคาร 1 131 2021-03-22 12:44:37 นางพิไล เพชรเครือ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
300 อาคาร 9 ห้องประชุม 100 ปี 2021-03-19 09:27:57 นายวิรัตน์ เกาะกลาง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
297 อาคาร 3 324 2021-03-15 10:21:41 นายวีรวิชญ์ อนันต์ธนสิน งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
296 อาคารอำนวยการ ห้องประชุมวิชาการ 2021-03-09 15:56:44 นายวุฒิพันธุ์ งานดี วิรัตน์ เกาะกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
294 อาคาร 9 922 2021-03-08 11:56:18 นายทัตเทพ อ่อนเกตุพล งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
293 อาคาร 4 411 2021-03-08 10:31:48 นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
292 อาคาร 1 112 2021-03-04 08:54:53 นางสาวหทัยพันธ์ อินทร์จันทร์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
289 อาคาร 4 424 2021-02-24 16:46:23 นางสาวอมรรัตน์ ชมญาติ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
288 อาคาร 2 ห้องน้ำหญิง 2021-02-24 09:43:07 นางสุดารัตน์ อินทร์พรหม งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
287 อาคาร 1 111 2021-02-22 09:12:34 นางสาววริยา วรรณโกวัฒน์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
285 อาคาร 2 213 2021-02-19 08:56:36 นายอรรถพล ศิริมนูญ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
284 อาคาร 2 213 2021-02-19 08:52:49 นายอรรถพล ศิริมนูญ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
283 อาคาร 5 535 2021-02-18 14:47:15 นางพิไล เพชรเครือ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
282 อาคาร 9 941 2021-02-17 10:43:01 นางชนานุช แท่นศรี งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>