งานรอซ่อม
รหัสการแจ้ง อาคาร ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ สถานะ
256 5 537 2021-01-14 10:35:40 นางกานต์ชนกชนน์ วูดดิสัน พรภวิษย์ แก้วสุข งานโสตทัศนูปกรณ์ รอซ่อม
255 4 416 2021-01-13 10:36:54 นางสาวชัชรัตน์ แสงแก้ว งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
254 4 423 2021-01-11 15:21:36 นางสาวจิรวรรณ สมันกิจ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
252 5 ห้องพักครูคอม (ทีโอที) 2020-12-25 11:59:44 นางปัญชลิกา ปันเจริญ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
250 1 126 2020-12-22 14:20:33 นางทวิษญาณ์ เชื้อบ้านเกาะ พรภวิษย์ แก้วสุข งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
249 1 132 2020-12-17 08:18:06 นางกมลทิพย์ พาสาลี งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
248 1 114 2020-12-17 08:10:23 นางสาวรัชนีกร กรเจริญพรพงศ์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
247 4 414 2020-12-16 15:36:26 นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
245 5 ห้องวิทยุ 2020-12-15 12:38:17 นายธารณ์ หมุกแก้ว งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
243 5 537 2020-12-14 09:28:41 นางกานต์ชนกชนน์ วูดดิสัน งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
242 2 เกียรติยศ 2020-12-09 10:42:38 นางศรีสุดา พลายแก้ว งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
241 4 424 2020-12-08 10:25:21 นางสาวอมรรัตน์ ชมญาติ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
240 5 549 2020-12-08 08:39:31 นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
239 1 115 2020-12-07 12:56:45 นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
238 9 932 2020-12-04 10:48:40 นางสาวกานต์ชนก หนูพินิจ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
237 6 หน้าสำนักงานการงานอาชีพ 2020-12-03 13:37:06 นางวิไล พันธ์คำ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
236 4 412 2020-12-03 08:07:25 นางสาวชารีญา ชูเมือง งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
233 5 512 (ห้องสมุด) 2020-12-01 15:17:56 นางอุไรวรรณ สิทธิรักษ์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
232 อาคารอำนวยการ ฝ่ายงานอาคารสถานที่ 2020-12-01 12:11:20 นางสาวจิราภรณ์ นุชงิ้วงาม วิรัตน์ เกาะกลาง งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
231 5 ห้องวิทยุ 2020-11-26 07:15:40 นายธารณ์ หมุกแก้ว งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>